Betalingsvoorwaarden

1. De Netpoint betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door hetzij een natuurlijk persoon hetzij een rechtspersoon, verder te noemen zorgverlener, die zijn/haar vorderingen op debiteuren overdraagt (cedeert) of verpandt aan Netpoint Factoring B.V.

2. De in rekening gebrachte bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de normale uitoefening van het beroep ten behoeve van de debiteur, zijn direct opeisbaar.

3. De debiteur dient het volledige declaratiebedrag binnen 30 dagen na declaratiedatum te voldoen. Is het verschuldigde niet binnen deze termijn voldaan dan is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Netpoint de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Netpoint is in dit geval gerechtigd om derden (gerechtsdeurwaarders en/of incassobureaus) in te schakelen om de declaratie te innen.

4. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.

5. In het geval Netpoint de debiteur 30 dagen na declaratiedatum aan zijn betalingsverplichting moet herinneren, is Netpoint gerechtigd vanaf de vijftiende dag na de verzenddatum van deze herinnering incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-, een en ander conform het bepaalde in artikel 6:96 BW in samenhang met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6. Zorgverlener is gerechtigd om bij betalingsachterstand verdere behandeling op te schorten. Zorgverlener kan in die gevallen verlangen de behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten, een en ander ter beoordeling van zorgverlener.

7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur.

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant op 31 augustus 2012 onder nummer 17215601.